INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR MOTORWAY ASSESSMENT AND DRIVER DEVELOPMENT
Renewal
Hoàn thành mẫu này để nhận thông tin gia hạn. Hãy nhớ rằng, bằng lái xe trong nước của bạn phải được cập nhật! Nếu bạn có giấy phép nội địa mới hoặc cần thay đổi ảnh của mình, bạn có thể tải lên hình ảnh ở dạng này. Nếu bạn cần cập nhật địa chỉ giao hàng hoặc nơi cư trú, xin vui lòng lưu ý điều này trong "nội dung" bên dưới
Họ và tên:
Email:
IAMADD Number:
Điện thoại:
Ngày sinh:
Gia hạn:
1 bức ảnh chân dung?
 
Bạn hãy tải lên mặt trước của bằng lái xe gốc
 
Bạn hãy tải lên mặt sau của bằng lái xe gốc
 
Thay đổi địa chỉ cư trú?

Thay đổi địa chỉ email của bạn?

Nội dung:
Bạn vui lòng nhập các ký tự mà bạn nhìn thấy trong hình